Kontaktné údaje:
Jarmila Sestrienková, E-mail: info@funenglish.sk Tel.č.: 0907070391

Pannonska 7, Svätý Jur 900 21

www.funenglish.sk

FB: FunEnglish s Jarkou www.facebook.com/groups/356321002863186

Prihlášky priamo u lektorky

Súhlas so spracuvávaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracuvávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie"). Prevádzkovateľovi CVČ a OZ Miesto pre život a sprostredkovateľovi Neptune sro, zastúpeného p. Jarmilou Sestrienkovou, týmto dávam voj informatívny a výslovný súhlas so spravuvávaním mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa (ďalej len "dotknutej osobe") na spracovanie osobných údajov za účelom evidencie prihlásených na záujmovú činnosť alebo krúžok v Centre voľného času Svätý Jur.